CS Čeština DE Deutsch EN English

Aktuality

Město Krásná Lípa vydává Tiskovou zprávu k průběhu a výstupům z kontrolní činnosti České školní inspekce:

Rada města na svém 23. zasedání dne 24. února 2016 rozhodla usnesením číslo 23-30/2016 takto:

RM přijímá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti u organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. dle přílohy.

RM schvaluje vyřízení stížností, na základě kterých byla u organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. provedena inspekční činnost, dle přílohy.

RM rozhodla neodvolat z funkce ředitelku organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. RNDr. Ivanu Preyovou.

RM schvaluje Tiskovou zprávu města Krásná Lípa k průběhu a výstupům z kontrolní činnosti České školní inspekce.

Na základě tohoto usnesení deklaruje město Krásná Lípa jako zřizovatel organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. body, ve kterých se se závěry České školní inspekce neztotožňuje:

1) Rozdělení dětí do prvních tříd, kde se zákonní zástupci dětí nerozhodli pro přihlášku dítěte do třídy s alternativními metodami výuky, bylo uskutečněno nediskriminačně tak, jak uvádí Česká školní inspekce ve výsledku šetření stížnosti, tedy 22 žáků bylo zhodnoceno na základě výsledků u školního zápisu a faktů, zda navštěvovali předškolní vzdělávání v místních mateřských školách, zda žáci neopakovali první ročník a zda se nejedná o žáky s odkladem začátku povinné školní docházky.
Ve třídě 1. A (třída s dětmi neúčastnícími se předškolního vzdělávání atd.) byla provedena personální změna, kdy od 1. února 2016 je ve třídě zkušená třídní učitelka s odbornou kvalifikací a praxí na I. stupni základní školy. Poradenská činnost školní speciální pedagožky probíhá pravidelně, je kontrolována ředitelkou školy. Ve třídě pracuje 1 asistent pedagoga pro žáka se zdravotním postižením.

2) Zákonní zástupci žáků třídy 1. A se o zařazení svých dětí do třídy dověděli 1. září 2015, stejně jako zákonní zástupci žáků třídy 1. B. Tento postup praktikuje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nedefinuje, kdy má ředitel školy povinnost informovat zákonné zástupce o zařazení dětí do tříd. Jedná se o běžnou praxi, která se uplatňuje i na ostatních základních školách. Ředitelka školy osobně informovala o postupu při zařazování žáků do prvních tříd v první školní den, kterého se účastnili zákonní zástupci žáků.
Zákonní zástupci žáků třídy 1. C (třída s alternativními metodami výuky) jednali s ředitelkou školy a potencionální třídní učitelkou před 1. září 2015 z důvodu, že se účastnili dobrovolných schůzek na téma otevření třídy s alternativními metodami výuky, kterých se však mohli účastnit všichni zákonní zástupci dětí, které měly nastoupit do prvních ročníků již od února 2015. Tyto schůzky byly dobrovolné a informace o nich byly zveřejněny způsobem v místě obvyklém – na vývěsných plochách města Krásná Lípa a na nástěnkách v mateřských školách. Bylo tedy na volbě zákonných zástupců, zda se budu chtít schůzek účastnit.

3) Ředitelka školy se neúčastní jednotlivých třídních schůzek, je však po celou dobu schůzek přítomna ve škole, a to od počátku po konec všech třídních schůzek. Každý zákonný zástupce má možnost ji navštívit a projednat s ní své záležitosti. Toto platí i v době jejich konzultačních hodin, o kterých jsou rodiče informováni na hlavních dveřích budovy základní školy, kontakt na ředitelku školy je v žákovských knížkách, na webových stránkách školy.
Na základě podnětu inspekčního týmu, že má dojít ke zlepšení komunikace ze strany ředitelky školy se zákonnými zástupci, pozvala ředitelka školy osobním dopisem zákonné zástupce žáků 1. A na setkání společně s dětmi (ty si připravily i básničky, hry a ukázky toho, co se naučily). Na připravené setkání dne 14. 12. 2015 přišla jedna maminka s dítětem. Na 1. 2. 2016 byla svolána další třídní schůzka zákonných zástupců žáků 1. A, na které byli informováni o změnách ve třídě, a byla jim představena nová třídní učitelka. Oznámení o schůzce měli všichni rodiče v žákovských knížkách. Dostavilo se pouze 10 z 22 zákonných zástupců, ostatní se neomluvili, ani se o průběhu schůzky následně nezajímali.

V ostatních bodech závěru z inspekční činnosti byla přijata opatření k odstranění nedostatků.

Město Krásná Lípa nepovažuje zjištění uvedená v inspekční zprávě za závažná a vyžadující další opatření.

V Krásné Lípě dne 24. 2. 2016


26.2.2016


Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz