CS Čeština DE Deutsch EN English

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě 2018

 

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě

 

Program
Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě

Program Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě
na Facebooku

 

V Krásné Lípě v Centru Českého Švýcarska debatovali významní vědci

V den oslav Mezinárodního dne Země, v neděli 22. dubna, se v přednáškovém sále Domu Českého Švýcarska sešli pánové, kteří bez nadsázky ve svém oboru znamenají naší opravdovou špičku.

Oním tématickým svorníkem celého dne, s dopady globálního charakteru, se stal celosvětově diskutovaný fenomén zvaný KVALITA OVZDUŠÍ.

Počínaje elementárními příčinami a zjevným vlivem člověka na neustále se snižující kvalitu ovzduší, zdravotními dopady na veřejnost, zejména na děti a mládež, až po možná a pro naší planetu nezbytná východiska, slovutní odborníci představovali svá profesní poznání. Paralelně v suterénu malého sálu byly promítány filmy ze 43. ročníku MFF Ekofilm.

Každý a pozorně naslouchající návštěvník měl možnost sáhnout si do svého svědomí, vždyť nakolik žijeme konzumním způsobem života, tj. kolik a čeho spotřebováváme, to jak a čím topíme, resp. jak se každý sám přepravujeme, patří všeobecně mezi významné faktory ovlivňující tvorbu emisí, vč. nezanedbatelného podílu velmi toxických plynů a aerosolů. Na bázi exaktních měření a dlouhodobých sběrů dat pánové prokazovali, že situace bezprostředně nás provázející je opravdu vážná.

Ekolog a chemik Josef Jadrný přítomným ukázal, že v konkurenci průmyslových zařízení, jejichž topeniště v zásadě splňují přísné legislativní předpoklady, jsou topeniště lokální těmi, které v tvorbě škodlivých emisí výrazně dominují. Z úst přednášejícího mj. překvapivě zaznělo, že např. oblast Ostravska není zatížena emisemi průmyslovými natolik, jako zejména transferem „syrných oblaků“ právě lokálních topenišť ze severozápadních směrů. A člověče, pak se braň …

Přírodovědec Jan Bendl svou práci prezentuje opravdu po svém. Vlastní sběr dat atmosférického aerosolu má podobu skutečného technického unika. Tento mladý a perspektivní vědec demonstroval sběr dat polycyklických aromat. uhlovodíků v měřící soustavě uzpůsobené pro práci při jízdě na bicyklu, resp. formou účelově vyvinuté řízené vzducholodě. Výsledky jednotl. měření z oblastí s vysokou koncentrovaností motorové dopravy nevyznívaly pro místní obyvatele bohužel nikterak příznivě.

Dalším přednášejícím byl specialista a výzkumník na spalovací motory a výfukové emise z Centra vozidel udržitelné mobility při Fakultě strojní ČVUT v Praze docent Michal Vojtíšek. Tento na první pohled velmi skromný pán již v roce 1996 na University of Pittsburgh vyvinul jedno z prvních zařízení pro měření emisí vozidel za reálného provozu. Hovořil mj. o motorech produkujících toxické nanočástice. Jeho dech beroucí příspěvek, ve kterém akcentoval nebezpečí pro malé děti, jež rodiče s denní pravidelností převážejí svými auty ke školským zařízením, ve mně doznívá ještě nyní. Poukazoval a na grafech krátkých, nicm. extrémně strmých nárůstů, demonstroval násobky překračovaných emisních limitů. Ano a právě v těsné blízkosti škol. Neviditelné, necítitelné, avšak velmi toxické nanočástice mohou spontánně prostupovat skrze plicní sklípky do krevního řečiště člověka (dítěte) a mohou tak způsobovat vážná zdravotní onemocnění, nevyjímaje ani genetická poškození.

Mediálně známý vědecký popularizátor, pracovník Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd pan Alexander Ač si servítky vskutku nebere. Výpočty zdůvodňující globální změnu klimatu prezentoval přesvědčivě a s využitím dlouhodobých časových řad vysvětlil, že změny klimatu jsou nezpochybnitelné a v podstatě nevratné. Činnosti člověka prokazatelně přispívají k nárůstu teplot, tvorbě vln extrémních veder, vysychání krajiny s následnými rozsáhlými lesními požáry. Klimatické změny také stojí v pozadí extrémních srážek a s nimi spojených záplav atd. atd. Pokud se reprezentace největších producentů skleníkových plynů nedohodnou a emise skleníkových plynů „neumravní“, klimatické trendy se bohužel nepodaří ani zpomalit, takto zásadně vyznělo resumé Dr. Ače.

Jako jedno z možných východisek jak zlepšovat nepříznivý vývoj pro kvalitu ovzduší prezentoval viceprezident ECF (Evropská cyklistická federace) pan Daniel Mourek. Ve své prezentaci se zaměřil na moderní formy zklidňování motorové dopravy, na dobré příklady od nás a zejména pak ze zahraničí. Kdyby společnost byla ochotna více naslouchat urbanistům s projekty udržitelné dopravy, pokud by na rozhodujících místech byla dobrá vůle, o co by bylo v centrech našich měst čistěji a bezpečněji. Ostatně jak bylo možné sledovat na promítaných snímcích.

Inteligenci lesních porostů, bilanci produkce kyslíku a absorpce CO2 vč. hospodaření stromů s vodou apod. prezentoval host letošních Ozvěn MFF Ekofilm v Krásné Lípě z nejvzácnějších, profesor Mendlovy univerzity, osmdesátiletý a stále velmi aktivní pan Jan Čermák. Bylo-li by více času, byli bychom zasvěceni snad i do fyzikálních metod měření vzájemné komunikace rostlin a porostů. Vymezeného času na jednotlivé příspěvky bylo však tak akorát, nicm. strom, jako živý a lidský život podmiňující organismus, byl popsán dokonale.

Závěrečný příspěvek přednáškového bloku věnovaný sociologickým průzkumům a rozboru vnímání environmentálních problémů naší společností, pronesl vedoucí Katedry environmentalistiky FSS Masarykovy univerzity a v jedné osobě ředitel Ozvěn v Krásné Lípě pan docent Bohuslav Binka. Z jeho nezaměnitelného přednesu mi v mysli stále rezonuje. Češi jsou k celospolečenským otázkám velmi citliví a to je moc dobře, bylo by však účelnější, ať už formou výchovy a plošné osvěty, či sledováním již zmiňovaných dobrých příkladů, klást důraz spíše na otázky environmentálně palčivé, než je tomu v tento čas právě zde u nás.

Dobrým výsledkem pro Ozvěny MFF Ekofilm je na bázi prosté dobrovolnosti zapojení celkem 25 škol. Učitelé se svými žáky tak formou sdílení získávají pro vyučování podněty v podobě filmové podpory, ale i podněty pro vědomostní a tvůrčí práci. Výtvory těch nejlepších žáků na téma „Vzduch je naše moře“ byly po zásluze z rukou paní místostarostky Jany Drobečkové a pana Bohuslava Binky v přednáškovém sále odměněny. A jen tak dál, vskutku bylo se na co dívat. Přirozenou součástí nedělního programu se staly a velké uznání též zasluhují popolední „Bloky malých ekologů“.

Inteligentní a vtipnou roli moderátora letošním Ozvěnám opět propůjčil herec Petr Vacek.

Senátorská ocenění Zbyňka Linharta významným osobnostem Českého Švýcarska a závěrečný koncert Vládi Merty v Kulturním domě byly důstojným zakončením celého týdenního maratonu.

Trochu jsem se obával, že v hledišti zahraný Mertův popěvek, nesoucí se napříč publikem, mi jako ozvěna bude v hlavě znít až do rána. Jak symbolické …, nepletl jsem se ;-)

Ano, Ozvěny MFF Ekofilm v Krásné Lípě a i veškeré, v zájmu ochrany životního prostředí, po celý týden probíhající aktivity, skončily. (O jednotlivých akcích proběhnuvšího týdne se dočtete na www.krasnalipa.cz, či v jiných periodikách.)

Stává se dobrou tradicí a to mě upřímně velmi těší, že se ve druhé dekádě měsíce dubna v Českém Švýcarsku a jeho okolí nejenom o pro přírodu přívětivých tématech více hovoří, ale zejména se i více dělá!

Děkuji všem organizátorům za neutuchající odvahu a všem dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc.

Milan Hulán


Představili jsme novou turistickou trasu v Kyjově

V pátek 20. dubna jsme zahájili v Kyjově turistickou sezonu 2018 představením nového pěšího okruhu s využitím historické i nové žluté trasy a průchodu Klenotnicí. Za foto děkujeme J. Petružálkovi.


 

Den Země

Vyvrcholením celotýdenního programu Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě byl nedělní den věnovaný promítání filmů zaměřených na kvalitu ovzduší, přednáškám o zdrojích škodlivin v ovzduší či globálních aspektech znečišťování ovzduší, vyhodnocení výtvarné soutěže Vzduch je naše moře a večerní koncert Vladimíra Merty. Důstojně jsme tak oslavili Den Země. Více fotografií ZDE:


 

Spanilá jízda

Sobotní den celotýdenní akce "Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě" jsme věnovali cyklovýletům. Odstartovali jsme v 10 hod. a vydali se na 2 různé trasy (24,5 km a 12 km) po krásách Českého Švýcarska. Odpoledne proběhl ještě jeden výlet (27,5km) opět podél hranice národního parku. Nálada byla perfektní, účast hojná, počasí nám přálo a někteří se i vykoupali v Kyjovské přehradě. Několik dalších fotografií k článku najdete v naší fotogalerii:


 

Na krásnolipském náměstí se třídilo – zábavně!

Náměstí plné zejména dětí ze škol i školek, atrakce a hry zprostředkovávající zábavnou formou informace a souvislostí se smyslem třídění odpadu a v neposlední řadě přející počasí – tak vypadalo Křinické náměstí ve čtvrtek 19. dubna, v týdnu Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě jehož bylo Zábavné třídění odpadu součástí. Další fotografie ZDE:


 

Ukliďme svět – ukliďme Česko - ukliďme Křinici

Město Krásná Lípa se zapojilo do celorepublikové akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ a během úterý jsme uklidili koryto říčky Křinice. Zatím se nám povedlo uklidit za pomoci cca 30 dobrovolníků 685 kg odpadu. Ještě čekáme na výsledky dětí ze základní školy a mateřské školy a také dětí z T-klubu a Amari-klubu, které budou uklízet ještě po zbytek týdne. Celý týden probíhají různé aktivity v rámci akce „Ozvěny ekofilmu“, které jsou zaměřeny na ochranu přírody, práci s dětmi a mládeží, zábavné třídění odpadu atd.

Jsme velmi rádi za tuto aktivitu místních dobrovolníků, kteří nám pomáhají udržovat přírodu našeho města v centru Českého Švýcarska krásnou, čistou a udržovanou pro naše potomky. Děkujeme všem, kteří se spolu s námi zapojili!

Několik dalších fotografií najdete v naší fotogalerii.


Zábavné třídění odpadu na Křinickém náměstí

Zábavné hry, kvízy i spousta užitečných informací a navíc za prvních třicet vysloužilých malých spotřebičů drobný dárek. To vše ve čtvrttek 19. dubna 2018 od 9 - 13 hodin na Křinickém náměstí v Krásné Lípě.


 

Sobota 21. 4. Spanilá jízda - přidejte se


 

Nedělní program promítání v Domě Českého Švýcarska


 

Program 1. ročníku Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě

Program Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě

Od pondělí 16. dubna bude v rámci programu Ozvěn Ekofilmu v Krásné Lípě probíhat celá řada akcí a to nejen v Krásné Lípě. Do Ozvěn se zapojilo 25 škol v našem Šluknovském výběžku, které se budou v dubnovém projektovém týdnu věnovat oslavám Dne Země a v rámci výuky budou promítat filmy s ekologickou tématikou. V úterý 17. dubna můžete společně s námi uklidit koryto říčky Křinice z města až po vstup do Kyjovského údolí. Sraz je v 8:00 před MěÚ Krásná Lípa. S sebou nezapomeňte vhodné oblečení, obuv a dobrou náladu. Od nás dostanete rukavice. V cíli akce zajištěn táboráček s opékáním buřtů. Ve středu se krásnolipská škola promění v ekojarmark a o den později, ve čtvrtek 19. 4. bude od 9:00 do 13:00 na Křinickém náměstí připraveno zábavné třídění odpadu s možností odevzdání vysloužilých drobných elektrospotřebičů. V pátek symbolicky otevřeme letošní turistickou sezónu představením nové turistické trasy „Kyjov – Hřebec - Klenotnice – Kyjov“ V sobotu se můžete vydat nejen na elektrokolech na jízdu podél hranice NP. Sraz je před Domem Českého Švýcarska v 10:00 a ve 14:00.

Vyvrcholením celého týdne bude nedělní program, který začíná v 10:00 v Domě Českého Švýcarska hned na dvou scénách. Mezitím co se v kinosále budou promítat filmy se zaměřením na kvalitu ovzduší v konferenční místnosti bude probíhat hlavní program moderovaný Petrem Vackem. Připravena je celá řada přednášek a zajímavých setkání s předními odborníky rozdělena do několika tematických bloků, které doplní vyhodnocení soutěže "Vzduch je naše moře" a blok "malých ekologů" ze ZŠ Krásná Lípa. Po 16 hodině program v Domě ČŠ ukončí ředitel festivalu Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. zhodnocujícím příspěvkem Environmentální etika v sociokulturních kontextech a na úplný závěr mohou zaznít dotazy přítomným přednášejícím. Po celou dobu v rámci prezentace čisté osobní přepravy bude možnost si na Křinickém náměstí zdarma vyzkoušet jízdní kola s elektropohony.

Finále nedělního programu obstará Vladimír Merta, který bude od 18:00 koncertovat v kulturním domě. Koncertu bude předcházet ocenění významným osobnostem za přínos k udržitelnému rozvoji regionu České Švýcarsko Zbyňkem Linhartem, senátorem za obvod Děčín.


Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme koryto říčky Křinice

Nová turistická trasa v Kyjově V úterý 17. dubna 2018 můžete společně s námi uklidit koryto říčky Křinice z města až po vstup do Kyjovského údolí. Sraz je v 8:00 před MěÚ Krásná Lípa. S sebou nezapomeňte vhodné oblečení, obuv a dobrou náladu. Od nás dostanete rukavice. V cíli akce zajištěn táboráček s opékáním buřtů.


 

Zahájení turistické sezóny klepe na dveře

Nová turistická trasa v Kyjově Letošní turistickou sezónu symbolicky otevřeme představením nové turistické trasy v Kyjově.


 

Na zaslání návrhů na ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska zbývají poslední dny

Výsledky, spojené s předáváním symbolické ceny, budou slavnostně oznámeny 22. dubna 2018. Čas a místo upřesníme v programu.


Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a předseda správní rady Českého Švýcarska, o.p.s. se obrací na širokou veřejnost, aby mu zaslala návrhy na ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska (území působnosti Destinačního fondu České Švýcarsko, senátní obvod Děčín).

„Žijeme v příhraničním regionu s krásnou přírodou, chráněnou národním parkem. Díky historickému vývoji ale náš region dlouho dobu ekonomicky, kulturně i sociálně zaostával. Až v posledních dvaceti letech se některé věci začaly měnit k lepšímu. To se nestalo samo o sobě. Za tímto trendem stojí dlouhodobé úsilí konkrétních, výjimečných lidí. Alespoň takto bych chtěl jejich přínos pro rozvoj Českého Švýcarska vyzdvihnout a symbolicky ocenit. A rád bych, aby se z udílení cen za rozvoj Českého Švýcarska stala tradice. Dobrých příkladů není a nebude nikdy dost“, říká senátor Zbyněk Linhart. Celé znění ZDE:

 

Z připravovaného programu – přednáška Daniela Mourka

Městský park Krásná Lípa Zklidnění dopravy v českých a zahraničních městech bude tématem přednášky pana Daniela Mourka, který se tak připojí k celé řadě osobností, které v sobotu 22. dubna v rámci Ozvěn Ekofilmu navštíví Krásnou Lípu.


Daniel Mourek / koordinátor mezinárodních projektů / „Více lidí na kole a častěji.“

Daniel Mourek je viceprezidentem Evropské cyklistické federace ECF a Evropské asociace Greenways EGWA a členem výkonné rady EuroVelo při ECF. V Nadaci má od roku 2000 na starost mezinárodní spolupráci v rámci programu Greenways. Je jedním z předních expertů na udržitelnou turistiku a dopravu v ČR s bohatými zkušenostmi a kontakty v zahraničí.

Zároveň je českým koordinátorem Labské stezky, dálkové trasy EuroVelo 13 / Stezky železné opony, Greenways Praha-Vídeň a iniciátorem projektu Česko jede a Česko na kola. Dříve pracoval jako manažer produktu a marketingových analýz v CzechTourism, má zkušenosti i ze zahraničních studií ve Švýcarsku (obor udržitelná turistika na univerzitě v Bernu) a zahraničních stáží pro Thomas Cook Německo. Dlouhodobě spolupracuje i se svou alma mater, VŠE Praha.

Články Daniela Mourka v přehledu na stránkách na pravednes.cz

 

Doc. Michal Vojtíšek M.S., Ph.D. v Drtinová Veselovský TV

Doc. Michal Vojtíšek M.S., Ph.D. (ČVUT Praha, TU Liberec) na DVTV pohovořil k tématu dieselových motorů. „Spalovací motory jako hlavní zdroj jedovatých nanočástic“ bude tématem jeho přednášky 22. dubna v Krásné Lípě.

 

Mgr. Alexander Ač, Ph.D. v České televizi

Mgr. Alexander Ač, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR) v pořadu Fokus Václava Moravce (od 1:12:00), který měl premiéru v úterý 13. března na ČT 24. V Krásné Lípě pohovoří v neděli 22. dubna na téma „Představuje změna klimatu existenční hrozbu pro lidstvo?“.

 

Z připravovaného programu

Lužické hory Stejně jako loni i letos se v rámci Ozvěn můžeme těšit na celou řadu přednášek a zajímavých setkání.
V bloku Zdroje škodlivin pohovoří Ing. Josef Jadrný (MVV Energie CZ, Termizo a.s. Liberec) v přednášce „Průmyslové procesy spalování v konkurenci s ostatními zdroji“. „Spalovací motory jako hlavní zdroj jedovatých nanočástic“ je tématem přednášky Doc. Michala Vojtíška M.S., Ph.D. (ČVUT Praha, TU Liberec) a "Atmosférický aerosol a jeho vliv na zdraví" zas Mgr. Jana Bendla (PF UK, Ústav pro ŽP).
Do části Globální dopady je zařazena přednáška „Představuje změna klimatu existenční hrozbu pro lidstvo?“ Mgr. Alexandera Ače, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR).
Východiska
můžeme hledat v přednášce Doc. Mgr. Bohuslava Binky, Ph.D. (MUNI Brno) "Environmentální etika v sociokulturních kontextech".


V rámci mezinárodního filmového festivalu "Ekofilm" jsme se opakovaně zapojili do jeho Ozvěn

Letos jsme oslovili 28 škol v našem Šluknovském výběžku, které se budou v dubnovém projektovém týdnu věnovat oslavám Dne Země, zda by se nechtěly zapojit do Ozvěn Ekofilmu. Většina škol souhlasila a v rámci výuky budou promítat tyto filmy: Školy zapojené do Ozvěn Ekofilmu:


Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě 2018 – připravujeme 1. ročník

Vladimír Merta V minulém roce v Krásné Lípě proběhla zcela nová akce – nultý ročník Ozvěn Ekofilmu, který byl věnován vodě. Letošní ročník ve znamení ovzduší se bude konat v neděli 22. dubna 2018. Již nyní víme, že závěrečným koncertem nás potěší Vladimír Merta. Stejně jako loni ani letos nebudou chybět soutěže – přidat se můžete i Vy… Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě 2018 vyhlašují hned dvě.

 


Výtvarná soutěž „Vzduch je naše moře“

Výtvarná soutěž „Vzduch je naše moře Úkolem každého soutěžícího je namalovat nebo vyrobit cokoliv, co má spojitost se vzduchem. Soutěžícím může být jak jednotlivec, tak i skupina bez omezení věku a soutěží se ve třech kategoriích:
1. ve věku od 3 do 10 let,
2. ve věku od 11 do 15 let,
3. ve věku od 16 do 100 let.

Soutěž bude probíhat v termínu od 23. 3. 2018 do 13. 4. 2018. V tomto období se výkresy a výrobky budou shromažďovat na MěÚ Krásná Lípa, v kanceláři č. 8. Práce budou vystaveny v prostorách Aparthotelu v Krásné Lípě a dne 22. 4. 2018 ve 14 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže.


Vědomostní kvíz „Ovzduší“

Vědomostní kvíz „Ovzduší““ 1. Kvíz je možné stáhnout (v pdf) ZDE:, nebo získat na e-mailu: drobeckova@krasnalipa.cz.
2. Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost.
3. Řešení zašlete na adresu: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa, nebo e-mailem: drobeckova@krasnalipa.cz.
4. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.
5. Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem Vědomostní kvíz „Ovzduší“.
6. Z obdržených a správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří budou odměněni.
7. UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 13. dubna 2018.Organizační tým:


 

Ozvěny Ekofilmu v Krásné Lípě v roce 2017

 

Aktuální pohled

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí


Atuální počasí na webu meteorologické stanice v Krásné Lípě

Rizika a nebezpečí

Odkazy

Program kina

Akce ve městě

Mobilní aplikace

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Turistický průvodce

EKOLAMP

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Jsme na Facebooku

planujvylety.cz