CS Čeština DE Deutsch EN English

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací veřejnosti ze zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy za rok:

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2-2024 | 1-2024 | 7-2023, doplnění informace | 6-2023 | 5-2023 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | 1-2023 | 3-2022 | 2-2022 | 1-2022 | 5-2021 | 4-2021 | 3-2021 | 2-2021 | 1-2021 | 1-2020 | 4-2019 |3-2019 |2-2019 |1-2019 | 5-2018 | 4-2018 | 3-2018 | 2-2018 | 1-2018 | 4-2017 | 3-2017 | 2-2017 | 1-2017 | 8-2016 | 7-2016 | 6-2016 | 5-2016 | 4-2016 | 3-2016 | 1-2016 | 4-2015 | 3-2015 | 2-2015

Žádost o poskytnutí informace

Povinnosti a postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti (náplň práce) dané organizačním řádem Městského úřadu Krásná Lípa.

Písemně podané žádosti (platí i pro žádosti zaslané datovou schránkou či e-mailem) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány v podatelně městského úřadu, včetně žádostí podaných na odborech či sekretariátu, zaslaných jednotlivým zaměstnancům či voleným zástupcům na jméno. Zaevidované žádosti jsou předány pověřenému pracovníkovi, který žádost zpracuje a předá jí dle svého charakteru k vyřízení odpovědnému pracovníkovi městského úřadu, který zajistí:

 • vyřízení žádostí způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem
 • vyřízenou žádost předá s postupem vyřízení zpět pověřenému pracovníkovi k založení

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • poskytnutím informace odkazem na již zveřejněnou informaci
 • poskytnutím informace nahlédnutím do spisu s možností pořídit kopii
 • poskytnutím informace písemnou odpovědí. O postupu pořídí zaměstnanec záznam
 • odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil. Zaměstnanec vyhotoví o postupu protokol.
 • odmítnutím žádosti. Pokud se žádosti nevyhoví, lze tak učinit pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle paragrafu 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí odboru zodpovědný za vyřízení žádosti

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu paragrafu 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému odboru Krajskému úřadu Ústeckého kraje
 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí odboru k rozhodnutí radě města

Sazebník úhrad

Poskytování informací je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

a) pořízení kopií:

 • jedna strana výtisku formátu A4 nebo kopie 2,-Kč.
 • oboustranný výtisk (kopie) formátu A4 3,-Kč.
 • jedna strana výtisku (kopie) formátu A3 4,-Kč.
 • oboustranný výtisk (kopie) formátu A3 5,-Kč.

b) pořízení nosičů dat:

 • disketa 1,44 MBa 15,- Kč.
 • disk CD-R 15,-Kč.
 • disk DVD-R 15,-Kč.

c) mzdové náklady: 70,- Kč. za každou započatou půlhodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace

d) provozní a jiné související náklady

 • poštovné a jiné poplatky – dle příslušných tarifů
 • telefonní komunikace – dle příslušných tarifů
 • cestovné, odborné posudky, odhady, práce s archiváliemi – dle vyúčtovaných hodnot

e) pokud je úhrada za podání informace stanovena zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, je účtována dle tohoto zákona

f) úhrada je prováděna v hotovosti v pokladně Městského úřadu Krásná Lípa, složenkou nebo bezhotovostně na účet města. Pokud je výše úhrady nižší než 200,-Kč., platí se vždy v hotovosti v pokladně Městského úřadu Krásná Lípa

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí městského úřadu a orgánů města

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatření odboru, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta nebo tajemník.

  Proti rozhodnutí odborů při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí města

  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

  Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Okresnímu úřadu v Děčíně, 28.října 1155, 405 59 Děčín.

  Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

 3. Soudní přezkoumání

  Došlo-li rozhodnutím odboru městského úřadu či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • nařízení vlády ČR. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
 • zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
 • zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
 • zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti
 • zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zákon č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhláška MF ČR č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • nařízení vlády ČR č. 262/1994 Sb. o odměnách členům zastupitelstev v obcích
 • vyhláška MV ČR č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • obecně závazné vyhlášky města v platném znění

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách v podatelně městského úřadu, kde do nich může každý nahlédnout. Sbírka zákonů je k dispozici na webu MVČR na adrese http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Kamera

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Aktuální počasí

Skoro jasno

Teplota: 31,3°C
Index horka: 32°C
Vítr: 2,2 km/h
Nárazy: 4,3 km/h
Směr větru: Z
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 44%
Tlak: 1010 hPa
UV Index: 3

Akce ve městě

Program kina

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Jsme na Facebooku

logo Facebooku

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Odkazy