CS Čeština DE Deutsch EN English

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb. Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Město Krásná Lípa (dále jen město) jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

2. Město jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

3. Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

  • písemně elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@krasnalipa.cz,
  • v listinné podobě na adresu Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 40746 Krásná Lípa a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“ buď městu nebo ministerstvu spravedlnosti,
  • ústně příslušné osobě.

4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

5. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba městu navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

6. Město vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro město nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

7. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.

8. Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno a příjmení pověřené osoby: Petr Oliva
Adresa pro zasílání písemných oznámení: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
E-mail: whistleblowing@krasnalipa.cz

Formulář pro oznamování protiprávního jednání (v pdf) ZDE:

Kamera

Krásná Lípa - aktuální pohled na Křinické náměstí

Aktuální počasí

Zataženo

Teplota: 12,7°C
Zdánlivá teplota: 12,9°C
Vítr: bezvětří
Nárazy:  
Směr větru: -
Srážky: 0 mm/d
Vlhkost: 87%
Tlak: 1008,9 hPa

Akce ve městě

Program kina

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rizika a nebezpečí

Jsme na Facebooku

logo Facebooku

Mobilní aplikace Česká obec

Krásná Lípa - mobilní aplikace Česká obec

Mapa Krásné Lípy

Krásná Lípa - mapa

Mapa Děčínska

Katalog sociálních služeb

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Mobilní aplikace Artur

Odkazy